ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Loading

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

วันที่ : 7 มีนาคม 2562
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศที่มีคุณภาพต่อกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มี มาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ ในนโยบายและผลงานของกลุ่มเป้าหมาย บุคคล และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวซ้องที่มีปฏิสัมพันธ์กับ สศค. ได้รับทราบช่องทางร้องเรียน การให้คำแนะนำ เสนอแนะการดำเนินงาน รวมทั้งสอบถามข้อมูลการดำเนินงานของ สศค.

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
  1. เว็บไซต์ สศค. (www.fpo.go.th)
  2. หนังสือ/จดหมาย ร้องเรียนต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  3. กล่องรับข้อร้องเรียน ที่ตั้งไว้บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สศค.
  4. โทรศัพท์สายด่วน ๑๓๕๙
  5. ตู้ ปณ. ๑๓๕๙ ปณจ บางรัก
  6. เว็บไซต์ www.๑๓๕๙.go.th
  7. อีเมล์ ๑๓๕๙@mof.go.th


 
Tags :  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง