ควบคุมการก่อสร้าง / อาคาร
Loading

ควบคุมการก่อสร้าง / อาคาร

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงคาน เรื่อง กำหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 20 มีนาคม 2567
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2567 14 มีนาคม 2567
เทศบัญญัติเทศบาลนครยะลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2567 13 มีนาคม 2567
กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 26 ธันวาคม 2566
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 18 ตุลาคม 2566
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 9 ตุลาคม 2566
กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 6 กันยายน 2566
กฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566 31 สิงหาคม 2566