ความเป็นมา
Loading

ความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ :

ดำเนินการด้านข้อมูล การวิเคราะห์วิจัย การพยากรณ์ธุรกิจ และการให้คำปรึกษา รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสู่สาธารณะ

ภารกิจ :

  1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ
  2. เป็นศูนย์สำรวจ วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์
  3. เป็นศูนย์พยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ราคาอสังหาริมทรัพย์
  4. เป็นศูนย์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  5. เป็นศูนย์ให้บริการปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ :
     วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2540 มีสาเหตุสำคัญจากการเกิดภาวะฟองสบู่และภาวะอุปทานที่อยู่อาศัยล้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า วิกฤตที่เกิดครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ในขณะนั้นประเทศไทยยังขาดระบบข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่เพียงพอในการให้ข้อมูลและแจ้งเตือนต่อผู้ประกอบการฯ ถึงวิกฤตที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะจัดตั้ง ”ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานกลางให้ทำหน้าที่หลักในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศมาเผยแพร่โดยรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตในอนาคต

     ด้วยแรงสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กระทรวงการคลังได้เสนอให้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ตั้ง”ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” โดยเป็นหน่วยงานอิสระระดับสายงานภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารอาคารสงเคราะห์ การดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง 2 ประการ ได้แก่
 
  1. เพื่อทำหน้าที่เป็น “หน่วยงานกลางจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ” (Data Collection) ให้เป็นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
  2. เพื่อทำหน้าที่จัดทำข้อมูล (Information Provider) ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับกระทรวงการคลังและหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลแก่ ภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย

     ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม-รีสอร์ท นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า โดยจัดเก็บและรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน และเผยแพร่ข้อมูลในด้านอุปสงค์ อุปทาน ภาวะตลาด และการเงินที่อยู่อาศัย ฯลฯ

     ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ การดำเนินงานในช่วงแรกภารกิจสำคัญยังคงมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ครบทั้ง 7 ประเภท ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มความสำคัญในการนำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้เพื่อการวิเคราะห์และวิจัย เพื่อนำผลไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางหลักบนเว็บไซต์ www.reic.or.th สื่อสังคมออนไลน์ การจัดสัมมนา การแถลงข่าว การให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน และผ่านช่องทางอื่นๆ

   ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถดำเนินภารกิจได้ครบถ้วนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของ การรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ การเป็นศูนย์วิจัย วิเคราะห์ และพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทำการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้ทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การทำภารกิจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการทำงานแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการยอมรับด้วยดีเสมอมา