Loading

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน ดังนี้


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งใบประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume) และรูปถ่าย วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" มาที่ : 
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) 
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

ติดต่อ คุณอุมาพร

โทร. 02-202-2187
โทรสาร 02-643-1251-2 
หรือ โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้
ลักษณะและขอบเขตงาน
       วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องภายใต้กรอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และกรอบพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 2. วางแผนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลักดันให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
 4. จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพ
 5. ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่กำหนดไว้
 6. ติดต่อ และประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
 2. ประสบการณ์:  3 - 5 ปี ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร การบริหารโครงการ การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน และงบประมาณ
 4. มีทักษะในการประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 6. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะและขอบเขตงาน: ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ช่วยประสานงานการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลอง
                                     พยากรณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือแบบจำลองพยากรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
                                     อสังหาริมทรัพย์ที่มีผล กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ เขียนบทความวิเคราะห์ วิจัย และบทความรายงานสถานการณ์และ
                                     ทำนายแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ช่วยประสานงานด้านงานวิชาการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงาน
                                     ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
2.ศึกษาภาวะ และติดตามภาวะตลาด สถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3.จัดทำรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference) สำหรับงานวิจัย
4.ประสานงานและควบคุมการวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
5.ตรวจรับงานวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
6.ออกแบบ และดำเนินการวิเคราะห์/ วิจัยข้อมูล ตามความต้องการของศูนย์ฯ
7.ดำเนินการวิเคราะห์/ แปลผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองพยากรณ์ เพื่อสรุปสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
8.รายงานผลการศึกษา และวิจัยข้อมูล

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
1.ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2.มีประสบการณ์การเขียนบทวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ (Modelling) ไม่น้อยกว่า 2 ปี
   และหากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณาพิเศษ)
3.มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และวิจัยที่ดีเยี่ยม
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5.พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะและขอบเขตงาน: ประสานงานการพัฒนาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลฯ
                                  ได้แก่การดูแลระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถค้นหาข้อมูลและออกรายงาน
                                   เฉพาะตามที่ User ต้องการได้ และบำรุงรักษาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ(Role and Responsibility)
1.ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลโดยใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.บริหารจัดการและควบคุมการใช้โปรแกรมคำสั่ง บนระบบฐานข้อมูลของศูนย์
3.ออกแบบและพัฒนาการใช้งานเครื่องมือ (Tools) เพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูลการออกรายงาน
4.เขียนคำสั่งโปรแกรมควบคุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
5.กำหนดมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Security) 
6.กำหนดสิทธิของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละระดับชั้น (Authentication Access) 
7.กำหนดมาตรการและวิธีการสำรองข้อมูล(Backup) และการคืนสภาพเดิมของฐานข้อมูล(Recovery)
8.จัดทำรายงานจากข้อมูลในฐานข้อมูลตสมความต้องการของฝ่ายงานต่างๆและผู้บริหาร

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) : 
1.ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
2.มีประสบการณ์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
3.มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างเป็น Object เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น
4.สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
5.มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 

ลักษณะและขอบเขตงาน: วิเคราะห์ความต้องการใช้งานและกำหนดคุณสมบติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียว พัฒนาระบบเครือข่าย ดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ :(Role and Responsibility)
1.    พัฒนาและดูแลระบบ Network Management สำหรับองค์กร, พัฒนาระบบรายงานการใช้งาน และ เหตุการณ์ต่างๆ สำหรับเครือข่าย
2.    พัฒนาระบบมารองรับการให้บริการระบบงานหลักและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.    ดูแล/ บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย (Server, Switch, SAN, Network, Firewall, Router )
4.    ติดตามตรวจสอบการใช้งานหรือปริมาณของข้อมูลที่เกิดในเครือข่าย (Network Monitoring) และหาทางแก้ไข/ ป้องกันการโจมตีจากไวรัส หรือ Hackers 
5.    กำหนดมาตรการและวิธีการสำรองข้อมูล (Backup) และการคืนสภาพเดิมของฐานข้อมูล (Recovery) 
6.    แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลทั้ง จากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และจากการใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (End Users) 
7.    ติดตั้ง Mail Server และ Server ต่างๆของศูนย์ข้อมูลฯ
8.    บริการจัดการระบบ Mail Server ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถใช้งานติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้
9.    จัดทำนโยบายและแผนงานการสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูลคืน และจัดลำดับความสำคัญการเก็บข้อมูล
10.    ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานประจำของห้องคอมพิวเตอร์หลัก(Operator Computer)
11.    บริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก(DataCenter) ของศูนย์ข้อมูลฯ

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) : 
1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, หรือ 
    สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3.  มีความรู้ความสามารถในเรื่องอุปกรณ์ทางด้าน Hardware, Software และ Network เป็นอย่างดี
    เช่น switch, router, firewall, cabling, etc. 
4. มีประสบการณ์ Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, email, FTP Server, DNS 
5. สามารถติดตั้งและ config  ได้ Linux, FreeBSD, Firewall
6. สามารถจัดการระบบ Internet Network ได้ เช่น WebServer, DNS, FTPServer, MailServer, Language php เป็นต้น
7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

ลักษณะและขอบเขตงาน: เขียนชุดคำสั่งโปรแกรมตามความต้องการของ SA และ Userให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ฝ่ายของศูนย์ข้อมูลฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ :(Role and Responsibility)
1.กำหนดและเขียนโปรแกรมคำสั่งตามความต้องการของ System design/ specification 
2.เขียนและทดสอบโปรแกรมคำสั่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการที่ได้กำหนดใน Program specification 
3.จัดทำคู่มือของระบบปฏิบัติการ (Operation) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User manual) 
4.ศึกษาการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ออกแบบระบบ  ภาษาเครื่อง (Computer language) และการใช้ (Utilities) ต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) : 
1.ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกันที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
2.มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม/ ชุดคำสั่ง ด้วยภาษาแบบโครงสร้าง เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
3.มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บน Server/Client และ Web-based 
4.มีความสามรถในการใช้ Tools ในการพัฒนาโปรแกรมลักษณะ Web-based Application ได้แก่ Front Page 2000, Dream weaver เป็นต้น
5.มีประสบการในการเขียนโปรแกรม Web-based Application ได้แก่ XML, JAVA, ASP, ASP.NET, PHP เป็นต้น
6.สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
7.มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
8.จัดทำทะเบียนรายการ ระบบปฏิบัติการ (OS) ระบบงาน (Application) ระบบฐานข้อมูล (Database) และควบคุมการติดตั้งและใช้งานให้เป็นไปมามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
ของศูนย์ข้อมูลฯ ที่กำหนด เช่น จำนวนลิขสิทธิ์ ตรงตามจำนวนผู้ใช้งานจริง เป็นต้น