Loading

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน ดังนี้


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งใบประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume) และรูปถ่าย วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" มาที่ : 
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) 
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

ติดต่อ คุณอุมาพร

โทร. 02-202-2187
โทรสาร 02-643-1251-2 
หรือ โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้
ลักษณะและขอบเขตงาน
       วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องภายใต้กรอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และกรอบพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 2. วางแผนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลักดันให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
 4. จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพ
 5. ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่กำหนดไว้
 6. ติดต่อ และประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
 2. ประสบการณ์:  3 - 5 ปี ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร การบริหารโครงการ การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน และงบประมาณ
 4. มีทักษะในการประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 6. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ช่วยประสานงานการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือแบบจำลองพยากรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ เขียนบทความวิเคราะห์ วิจัย และบทความรายงานสถานการณ์และทำนายแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ช่วยประสานงานด้านงานวิชาการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 2. ศึกษาภาวะ และติดตามภาวะตลาด สถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference) สำหรับงานวิจัย
 4. ประสานงานและควบคุมการวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
 5. ตรวจรับงานวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
 6. ออกแบบ และดำเนินการวิเคราะห์/ วิจัยข้อมูล ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์/ แปลผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองพยากรณ์ เพื่อสรุปสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 8. รายงานผลการศึกษา และวิจัยข้อมูล

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 2. มีประสบการณ์การเขียนบทวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ (Modelling) ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณาพิเศษ)
 3. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และวิจัยที่ดีเยี่ยม
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก