Loading

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน ดังนี้


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งใบประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume) และรูปถ่าย วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" มาที่ : 
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) 
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

ติดต่อ คุณอุมาพร

โทร. 02-202-2187
โทรสาร 02-643-1251-2 
หรือ โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้
ลักษณะและขอบเขตงาน:    
ช่วยบริหารงานด้านบริหารทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้หลักในการวางแผนการจัดการองค์กร  การกำกับดูแล ให้งานและกิจกรรมทั้งหมดของศูนย์ฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนใช้สภาวะผู้นำในการบริหารให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น  ปราศจากปัญหาและอุปสรรค

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
1. ช่วยบริหารกิจการของศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของศูนย์ข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย ประกาศ และมติของคณะกรรมการ 
2. ควบคุมกำกับการทำงานฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และฝ่ายเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
3. ช่วยจัดทำแผนงาน และโครงการเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
4. ช่วยจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลฯ รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี  ตลอดจนแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไป เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
5. ช่วยเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะในด้านการวางแผน งบประมาณ และการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง 
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเขียน และการสื่อสารเป็นอย่างดี
4. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพูด และ เขียนได้คล่อง
ลักษณะและขอบเขตงาน
       วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องภายใต้กรอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และกรอบพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 2. วางแผนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลักดันให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
 4. จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพ
 5. ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่กำหนดไว้
 6. ติดต่อ และประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
 2. ประสบการณ์:  3 - 5 ปี ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร การบริหารโครงการ การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน และงบประมาณ
 4. มีทักษะในการประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 6. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะและขอบเขตงาน: ประสานงานการพัฒนาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลฯ
                                  ได้แก่การดูแลระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถค้นหาข้อมูลและออกรายงาน
                                   เฉพาะตามที่ User ต้องการได้ และบำรุงรักษาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ(Role and Responsibility)
1.ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลโดยใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.บริหารจัดการและควบคุมการใช้โปรแกรมคำสั่ง บนระบบฐานข้อมูลของศูนย์
3.ออกแบบและพัฒนาการใช้งานเครื่องมือ (Tools) เพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูลการออกรายงาน
4.เขียนคำสั่งโปรแกรมควบคุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
5.กำหนดมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Security) 
6.กำหนดสิทธิของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละระดับชั้น (Authentication Access) 
7.กำหนดมาตรการและวิธีการสำรองข้อมูล(Backup) และการคืนสภาพเดิมของฐานข้อมูล(Recovery)
8.จัดทำรายงานจากข้อมูลในฐานข้อมูลตสมความต้องการของฝ่ายงานต่างๆและผู้บริหาร

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) : 
1.ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
2.มีประสบการณ์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
3.มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างเป็น Object เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น
4.สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
5.มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ออกแบบและพัฒนาระบบ Internet และ Website
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ Intranet และ Internet
 2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 3. ออกแบบกราฟิก (Graphic design) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนารูปแบบให้เป็นที่น่าสนใจ
 4. เขียนและทดสอบโปรแกรมคำสั่งผ่านระบบ Intranet หรือ Internet ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 5. ศึกษาการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ออกแบบระบบ ภาษาเครื่อง (Computer language) และการใช้ (Utilities) ต่างๆ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
 6. ดูแลบำรุงรักษา/ ตรวจสอบ/ ปรับปรุง/ แก้ไขปัญหา ที่เกิดบนเว็บไซต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 7. ติดตามความก้าวหน้า Web Site ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อปรับปรุง Web Site ของศูนย์ข้อมูลฯ
 8. กำหนดสิทธิการใช้ของ Users บนระบบ Internet
 9. บริการจัดการระบบ Mail Server ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้สามารถใช้งานติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลฯ ได้
 10. ติดตามตรวจสอบการใช้งานหรือปริมาณของข้อมูลบน Internet
 11. ป้องกันการโจมตีจากไวรัส หรือ Hackers

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านสาขา Computer Science หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาการออกแบบกราฟิก (Graphic design) ที่มีการศึกษาศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีประสบการณ์การออกแบบเว็บไซต์ ด้วย Tools ด้านกราฟิก เช่น PhotoShop, Illustrator, Flash, เป็นต้น
 4. สามารถออกแบบกราฟิกได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี