Loading

ตารางเผยแพร่ (อสังหาริมทรัพย์)


นิยามศัพท์ ขัอมูลอสังหาริมทรัพย์
 
รายการข้อมูล
ความถี่
ข้อมูล
เผยแพร่
กำหนด
การเผยแพร่
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล
โทรศัพท์
ที่อยู่อาศัย
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand)
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ส.ค. 66 12 ต.ค. 66 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) เดือน ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน ส.ค. 66 12 ต.ค. 66 สุภาพร 0-2202-2184
การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (ภูมิภาค) เดือน ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
การจดทะเบียนเช่าที่อยู่อาศัยแนวราบ - อาคารชุด ระยะยาว เดือน ก.ค. 66 29 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
การจดทะเบียนขายฝากที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 29 พ.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ข้อมูลไถ่ถอนและจำนองใหม่ (Refinance) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สินเชื่อธุรกิจอาคารอพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
และอาคารที่อยู่อาศัยรวมอื่นๆ เพื่อเช่าคงค้าง ทั่วประเทศ
ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ไตรมาส H1/66 29 ก.ย. 66 ดวงพร 0-2202-1760
ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) ไตรมาส H1/66 29 ก.ย. 66 ดวงพร 0-2202-1760
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply)
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ) เดือน ส.ค. 66 12 ต.ค. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวราบ (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)) เดือน มิ.ย. 66 28 ก.ย. 66 กัญภร 0-2202-1766
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวสูง (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)) เดือน มิ.ย. 66 28 ก.ย. 66 กัญภร 0-2202-1766
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 วรรษวิมล 0-2202-2184
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค) เดือน ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 วรรษวิมล 0-2202-2184
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ส.ค. 66 12 ต.ค. 66 กัญภร 0-2202-1766
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 29 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ (กคช) ไตรมาส Q3/66 29 พ.ย. 66 กัญภร 0-2202-1766
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) ไตรมาส Q3/66 6 ต.ค. 66 ศุภรดา 0-2202-1578
ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ไตรมาส H1/66 28 ก.ย. 66 ดวงพร 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) ไตรมาส H1/66 28 ก.ย. 66 ดวงพร 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ไตรมาส H1/66 28 ก.ย. 66 ดวงพร 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักภูมิภาค) ไตรมาส H1/66 28 ก.ย. 66 ดวงพร 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ไตรมาส H1/66 28 ก.ย. 66 ดวงพร 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักภูมิภาค) ไตรมาส H1/66 28 ก.ย. 66 ดวงพร 0-2202-1760
เครื่องชี้ด้านราคา
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย          
บ้านจัดสรร (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส Q3/66 6 ต.ค. 66 อมรรัตน์ 0-2202-1518
บ้านเดี่ยว (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส Q3/66 6 ต.ค. 66 อมรรัตน์ 0-2202-1518
ทาวน์เฮ้าส์ (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส Q3/66 6 ต.ค. 66 อมรรัตน์ 0-2202-1518
อาคารชุด (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ไตรมาส Q3/66 6 ต.ค. 66 อมรรัตน์ 0-2202-1518
เครื่องชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส Q2/66 22 ก.ย. 66 นงลักษณ์ 0-2202-1578
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
อาคารสำนักงาน
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน เดือน มิ.ย. 66 29 ก.ย. 66 กัญภร 0-2202-1766
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) เดือน ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง ทั่วประเทศ ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ เดือน มิ.ย. 66 28 ก.ย. 66 กัญภร 0-2202-1766
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) เดือน ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อธุรกิจอาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
โรงแรม-รีสอร์ท
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม เดือน มิ.ย. 65 28 ก.ย. 66 กัญภร 0-2202-1766
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ) เดือน ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี ปี 63 9 เม.ย. 64 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือน ก.ค. 66 19 ก.ย. 66 ปองศักดิ์ 0-2202-2184
อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย เดือน ก.ค. 66 19 ก.ย. 66 ปองศักดิ์ 0-2202-2184
สินเชื่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
อุตสาหกรรม
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน เดือน มิ.ย. 66 28 ก.ย. 66 กัญภร 0-2202-1766
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) เดือน ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q2/66 28 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อสร้างโรงงานและโรงงานพร้อมที่ดินคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สนามกอล์ฟ
รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ เดือน ก.ย. 66 20 ต.ค. 66 กัญภร 0-2202-1766
ข้อมูลสนามกอล์ฟ ไตรมาส Q3/66 30 ต.ค. 66 กัญภร 0-2202-1766
สินเชื่อธุรกิจสนามกอล์ฟคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ที่ดินเปล่า
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ) เดือน ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
การจดทะเบียนเช่าที่ดิน (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน ก.ค. 66 29 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อการเกษตรกรรมคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส Q3/66 24 ต.ค. 66 นงลักษณ์ 0-2202-1578
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2566-2569 - - - - -
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562 - - - - -
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อื่นๆ (ทั่วประเทศ) เดือน ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 สุภาพร 0-2202-2184
ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง เดือน ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 ปองศักดิ์ 0-2202-2184
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ เดือน ส.ค. 66 25 ส.ค. 66 กัญภร 0-2202-1766
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา เดือน ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 ปองศักดิ์ 0-2202-2184
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน เดือน ส.ค. 66 2 ส.ค. 66 ศุภรดา 0-2202-1578
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) ไตรมาส Q3/66 6 ต.ค. 66 จัสมินทร์ 0-2202-1578
หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือก่อสร้างขนาดใหญ่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q3/66 17 พ.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ประชากรและครัวเรือน ปี ปี 65 10 เม.ย. 66 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สัดส่วนการเก็งกำไร       สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766

หมายเหตุ :

อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 กันยายน 2566