นโยบายความเป็นส่วนตัว
Loading

นโยบายความเป็นส่วนตัวบทนำ

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "reic.or.th" เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวคือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของ และผู้ดำเนินการจัดการเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "reic.or.th"

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์" ) เป็นผู้ดำเนินการ https://www.reic.or.th (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "เว็บไซต์") เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ท่าน") โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของเราที่ระบุใน https://www.reic.or.th/Policy และเอกสารอื่นใดที่มีการอ้างอิงในเอกสารนี้) ได้ระบุถึงวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เก็บมาจากท่าน หรือที่ท่านมอบให้กับเรานั้นจะถูกนำไปใช้งาน ประมวลผลหรือเปิดเผยให้กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาที่ได้จัดทำให้แก่ท่านด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการระบุถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เก็บรวบรวม วิธีการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บไว้ได้ ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการอื่นใดก็ตามที่ท่านสามารถเชื่อมต่อหรือโต้ตอบกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บริการต่าง ๆ"

 

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งวิธีที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดใช้บังคับโดยประการอื่น ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เก็บรวบรวมไว้หรือที่ท่านได้ให้ไว้เป็นครั้งคราวนี้ และสามารถนำไปใช้ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และต่อบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

 

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ แม้ว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะมีการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบายหรือไม่ก็ตาม ขอให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว หากท่านได้ใช้เว็บไซต์ หรือบริการต่าง ๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านหรือในกรณีที่ท่านได้ทำการติดต่อศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้บริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากท่านและที่เกี่ยวกับท่าน อุปกรณ์ของท่านและการโต้ตอบของท่านกับบริการต่างๆ ข้อมูลบางส่วนที่ระบุตัวท่านโดยตรงหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวท่านได้อย่างรวดเร็วเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

 

1.1 ข้อมูลที่ท่านยินดีมอบให้แก่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ท่านอาจถูกขอให้จัดทำขึ้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่น

 • เมื่อท่านทำธุรกรรมกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านทาง หรือเกี่ยวข้องกับกับเว็บไซต์
 • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทางเว็บไซต์
 • เมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือพนักงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ทำการแก้ไขปัญหาที่ท่านอาจเผชิญอยู่ หรือทำการสอบถามหรือร้องขอ
 • เมื่อท่านสมัครรับบริการต่างๆ ที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้บริการบนเว็บไซต์ หรือสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือจดหมายข่าวของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มหรือทำธุรกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การขอข้อมูลรวบรวมอสังหาริมทรัพย์ Ebook
 • ท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการต่างๆได้ เช่น ถ้าท่านแบ่งปันรายชื่ออสังหาริมทรัพย์กับผู้รับผ่านทางอีเมลหรือข้อความ ข้อมูลบางอย่างที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางบริการต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics) ในนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 

1.2 คุกกี้ พิกเซลและกลไกการติดตามอื่นๆ

ทั้งนี้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในเบื้องต้น ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีที่ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ดังที่เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.reic.or.th ตลอดจนการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายความรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ "ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์" จึงถือเป็นการยินยอมและแสดงว่าท่านได้ยินยอมให้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆของท่าน, การนำข้อมูลไปใช้, การเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

1.3 การจัดการอีเมล

ท่านอาจได้รับอีเมลจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านดำเนินการผ่านบริการ ท่านลงชื่อสมัครรับรายงานต่างๆ เป็นประจำ ซึ่งหากท่านมีบัญชีกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ท่านสามารถแก้ไขค่ากำหนดของท่านได้ โดยใช้การตั้งค่าบัญชีของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจัดการการรับการสื่อสารบางประเภทได้โดยทำตามคำแนะนำในอีเมลที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านจะยกเลิกการรับอีเมลบางฉบับแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็อาจส่งอีเมล ถึงท่านเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการที่สำคัญได้

 

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้อาจถูกนำมาใช้และประมวลผลโดยรวมหรือแยกกัน และอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ ในขอบเขตซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การบริหารเว็บไซต์
 • การปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ ให้เป็นส่วนตัว
 • การทำให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้
 • การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านขอเป็นการเฉพาะได้
 • การตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของท่านบนเว็บไซต์ ได้
 • การตอบสนองและดำเนินการติดตามผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้บริการ
 • การส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด)
 • การศึกษา วิจัย และวิเคราะห์
 

3. ความปลอดภัย

3.1 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.2 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย

3.3 ท่านเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งไปยังเว็บไซต์ได้ ท่านต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวท่านเอง

3.4 สำหรับรหัสผ่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ท่าน (หรือที่ท่านเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นั้น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลใดๆ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่ขอรหัสผ่านจากท่าน เว้นแต่เมื่อท่านต้องการ log-in เข้าสู่เว็บไซต์แล้วแต่กรณี

3.5 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอให้ท่านดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย เช่น เลือกรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของท่านและปิดเว็บบราวเซอร์ของท่านเมื่อใช้บริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น

3.6 ท่านต้องระมัดระวังในการ Download ข้อมูลหรือโปรแกรมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานโดยการตรวจสอบ URL หรือ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีมีการปลอมแปลงเว็บไซต์

3.7 ท่านควรติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์หรือ และควรปรับปรุงชุดข้อมูลโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

3.8 ท่านควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ จากการจู่โจมจากผู้ไม่ประสงค์ดี

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่ ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ

 

5. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกและลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆของบุคคลภายนอกมายังเว็บไซต์นี้ หากท่านเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองโดยเฉพาะ และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อนโยบายดังกล่าวนั้นด้วย ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

 

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของท่านเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ แล้วแต่กรณี