เขตอุทยานแห่งชาติ
Loading

เขตอุทยานแห่งชาติ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 15 กุมภาพันธ์ 2565
กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 3 ธันวาคม 2563
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 และป่าดงพญาเย็น ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2559 26 ธันวาคม 2559
พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ และป่าแม่ร่องขุย ในท้องที่ตำบลปง ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วนตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 13 มิถุนายน 2555
พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าสะเมิง ในท้องที่ตำบลแม่สาบตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลบ่อแก้ว และตำบลสะเมิงใต้อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๕ 18 พฤษภาคม 2555
พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าโคกซำซาง ป่าเขาโปลกหล่น ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู ในท้องที่ตำบลนาซำ ตำบลหินฮาว ตำบลวังบาล ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลแคมป์สน ตำบลทุ่งสมอ ตำบลเขาค้อ ตำบล 18 พฤษภาคม 2555