ผังเมือง
Loading

ผังเมือง

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลดอนตรอ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่างาม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลบ้านป่า ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองแม่ไก่ ตำบลคำหยาด และตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ 22 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 22 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 22 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 22 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงคำ - สบบง - บ้ำนทรำย จังหวัดพะเยำ พ.ศ. ๒๕๖๒ 22 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากน้าหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง - ท่ามะเขือ จังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย จังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปำง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พฤศจิกายน 2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 29 ตุลาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2562 11 กรกฎาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 11 กรกฎาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562 9 กรกฎาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 9 กรกฎาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 4 มิถุนายน 2562
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 29 พฤษภาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 17 พฤษภาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2562 8 พฤษภาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 26 เมษายน 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 26 เมษายน 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 5 มีนาคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 9 มกราคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2561 9 มกราคม 2562
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 14 ธันวาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 12 ตุลาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 5 ตุลาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 5 กันยายน 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 22 สิงหาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 16 สิงหาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 16 สิงหาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 10 สิงหาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 10 สิงหาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 11 กรกฎาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561 22 มิถุนายน 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 มิถุนายน 2561
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 มิถุนายน 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 25 พฤษภาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 18 พฤษภาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2 พฤษภาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2 พฤษภาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกำแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 20 เมษายน 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2560 7 มีนาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 7 มีนาคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 12 มกราคม 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 กรกฎาคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 30 มิถุนายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2560 3 พฤษภาคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2560 3 พฤษภาคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 3 พฤษภาคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2560 28 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 28 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 28 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 26 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560 26 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 26 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2560 21 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 21 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2560 21 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 19 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 19 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 19 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2560 12 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2560 12 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560 12 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2560 10 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 10 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560 10 เมษายน 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 23 มีนาคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560 10 มีนาคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560 10 มีนาคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 24 กุมภาพันธ์ 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 10 กุมภาพันธ์ 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2560 31 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560 31 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 31 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560 31 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2560 31 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 18 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 13 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 6 มกราคม 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ - เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 29 ธันวาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2559 21 ธันวาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2559 21 ธันวาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2559 21 ธันวาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2559 21 ธันวาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2559 16 ธันวาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2559 16 ธันวาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2559 16 ธันวาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 25 พฤศจิกายน 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 23 กันยายน 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 19 พฤษภาคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 29 เมษายน 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559 7 เมษายน 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง พ.ศ. 2558 19 กุมภาพันธ์ 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558 28 มกราคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558 22 มกราคม 2559
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 23 กันยายน 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558 14 กันยายน 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558 14 กันยายน 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 9 กันยายน 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558 9 กันยายน 2558
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 8 กันยายน 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558 7 กันยายน 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ. 2558 26 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558 26 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558 24 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 20 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558 18 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558 14 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 5 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558 24 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2558 17 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2558 17 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2558 17 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558 14 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558 14 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ. 2558 8 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี พ.ศ. 2558 8 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. 2558 8 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 3 กรกฎาคม 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 30 มิถุนายน 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 12 มิถุนายน 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 10 มิถุนายน 2558