ผังเมือง
Loading

ผังเมือง

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2567 24 พฤษภาคม 2567
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 15 พฤษภาคม 2567
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2567 15 พฤษภาคม 2567
ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บริเวณถนนโครงการสาย ค 7 (ช่วงถนนพรหมประกายถึงถนนนเรศวร) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 8 พฤษภาคม 2567
ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 27 มีนาคม 2567
เทศบัญญัติเทศบาลนครยะลา เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ. 2567 13 มีนาคม 2567
ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ระยะที่ 3 28 พฤศจิกายน 2566
ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร สาย จ๑ (ช่วงที่ ๑ ถนนเอกชัย - ถนนท่าปรง) 11 ตุลาคม 2566