Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ไตรมาส 4 ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

วันที่ : 20 มีนาคม 2567
          จากรายงานภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2566 มีขยายตัวของ GDP เพียงร้อยละ 1.7 ปัจจัยหลักมาจากการส่งออกสินค้าและบริการเร่งขึ้น การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนยังขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลลดลง ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
          สำหรับสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ไตรมาส 4 ปี 2566 พบว่า ด้านอุปทานใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศมีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ในขณะที่อุปทานพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศลดลงร้อยละ –5.9 โดยเป็นการลดลงทั้งแนวราบและอาคารชุด ร้อยละ –5.4 และ ร้อยละ –10.3 ตามลำดับ ส่วนด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าร้อยละ –12.7 และร้อยละ –9.7 ตามลำดับ และอุปสงค์สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศลดลงร้อยละ –14.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ...อ่านต่อฉบับเต็ม ... Download PDF
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่