Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ไตรมาส 3 ปี 2565 และ 9 เดือนแรกของปี 2565

วันที่ : 19 ธันวาคม 2565
จากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาส 3 ปี 2565 ที่ขยายตัวของ GDP ร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า  โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนเริ่มกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ขณะที่ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับนโยบายในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์ภายนอกประเทศที่เริ่มผ่อนคลายความตึงเครียด  ปัจจัยบวกเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ซึ่งได้ส่งผลให้อุปทานด้านการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศในไตรมาส 3 ปี 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.0 แต่อุปทานด้านการใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยทั่วประเทศลดลงร้อยละ -7.7 ซึ่งภาพรวมที่หดตัวนี้มาจากการหดตัวในบางพื้นที่ คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง ในขณะที่มีการขยายตัวในบางภูมิภาค คือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ หากดูแยกประเภทการออกใบอนุญาตก่อสร้าง พบว่า แนวราบเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 แต่อาคารชุดลดลงร้อยละ -36.1 ส่วนด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าร้อยละ 34.9 และร้อยละ 29.5 ตามลำดับ  ..อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่