ผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศ ปี 2566
Loading

ผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศ ปี 2566

วันที่ : 30 ตุลาคม 2566
“ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่จดทะเบียนการประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 687 แห่ง ใน 55 จังหวัด (ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 ปี 2566)
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมด้านอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น รวมถึงต้องมีการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายและวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

ขอบเขตการดำเนินงาน
“ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่จดทะเบียนการประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 687 แห่ง ใน 55 จังหวัด (ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 ปี 2566)  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง นครสวรรค์ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีน จันทบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา กระบี่  แพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร ลพบุรี นครนายก สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ ชุมพร สตูล ตรัง พัทลุง และยะลา

ผลการศึกษา
  1. สถานการณ์การสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศ พ.ศ. 2566 ภาพรวม
    ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
    1.1 สถานการณ์จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต พบว่า ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2566) ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 12.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.52 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.4 ใน พ.ศ. 2583
    1.2 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.3 ในพ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 7.2 ในพ.ศ. 2563 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับสามี/ภรรยาเท่านั้นเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.2 ใน พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 6.0 ใน พ.ศ. 2563 รวมถึงขนาดครอบครัวโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงจาก 4.4 คน ในพ.ศ. 2533 เป็น 2.4 คน ในพ.ศ. 2563 
    1.3 ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเชิงสถาบัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 12 แห่งที่สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้พักอาศัยรวม 1,227 คนและสถานสงเคราะห์คนชรา 15 แห่ง  ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีผู้พักอาศัย 948 คน ทั้งนี้ในส่วนของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นบริการในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Service) ...
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่