ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
Loading

ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ : 29 กันยายน 2566
ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 41.2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมีความเชื่อมั่นในระดับ เกณฑ์ต่ำ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยต้องเผชิญกับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจหลายประการ เช่น ภาวะหนี้ สินครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงระดับเกินกว่าร้อยละ 90 อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงค่าครองชีพที่สูงขึ้น และภายใต้ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลฯ ได้วางแนวทางการจัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ปริมณฑล” โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยข้อมูลที่นำมาคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ปริมณฑล สามารถแบ่ง ได้เป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 คือข้อมูลที่นำมาคำนวณดัชนี โดยมีข้อคำถามเกี่ยวกับแผนในการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ และมีระยะเวลาที่วางแผนจะซื้อ ดังนี้
1.1 ระยะเวลาภายใน 1 เดือน
1.2 ระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน
1.3 ระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน
1.4 ระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี
1.5 ระยะ เวลา ไม่เกิน 2 ปี
1.6 ระยะเวลา มากกว่า 2 ปี
 
ส่วนที่ 2 คือข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เชิงลึกถึงความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย โดยมีข้อคำถามดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น
2.2 วัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่
2.3 ประเภทของที่อยู่อาศัยที่สนใจซื้อ
2.4 พื้นที่และราคาที่สนใจซื้อพื้นที่และรำคำที่สนใจซื้อ...


 
อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย อื่นๆ