ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 2 ปี 2566
Loading

ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 2 ปี 2566

วันที่ : 29 กันยายน 2566
ไตรมาส 2 ปี 2566
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ในภาพรวมของ      ไตรมาส 2 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 90.6 พบว่า มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ร้อยละ -3.7 อีกทั้งพบว่าลดต่อเนื่องมาจากไตรมาส 1 ปี 2566  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีก่อนพบว่า ดัชนีฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่ลดลงกว่าปีก่อนมาก (ดูตารางที่ 1 แผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2)โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ที่ไตรมาส 2 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 คาดว่าอาจเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และปัจจัยลบต่าง ๆ เช่น การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกลับมาใช้มาตรการ LTV ตามเดิม    ในปี 2566 น่าจะเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ความสามารถในการซื้อและความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนในภาพรวมปรับตัวลดลง

อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่