Loading

ดัชนีราคาห้องชุด ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 2 ปี 2560

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2560
ไตรมาส 2 ปี 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดรายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมบ้านมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 63 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาประมาณร้อยละ 22 เสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีกประมาณร้อยละ 13 เสนอเป็นการออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนให้ และอื่นๆ อีกร้อยละ 2 สำหรับในไตรมาส 2 ปี 2560 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 119.9 จุด หรือ ร้อยละ 5.8 และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือ ร้อยละ 1.5 เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า ? พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.9 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 119.8 จุด หรือร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 125.0 จุด หรือ ร้อยละ 1.5 เท่านั้น ? พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.2 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.4 จุด หรือร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.8 จุด หรือ ร้อยละ 3.5