Loading

ดัชนีราคาห้องชุด ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 1 ปี 2560

วันที่ : 12 เมษายน 2560
ไตรมาส 1 ปี 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดรายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมบ้านมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 47 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ รองลงมาประมาณร้อยละ 40 เสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีกประมาณร้อยละ 13 เสนอเป็นการออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนให้ฟรี สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2560 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 118.0 จุด หรือ ร้อยละ 5.8 แต่ดัชนีราคาอาคารชุดมีการปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2559 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.1 จุด หรือ ร้อยละ 0.6 เท่านั้นและเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า ? พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.0 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 118.0 จุด หรือร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีข้อสังเกตว่าดัชนีราคาห้องชุด ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2559 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.1 จุด หรือ ร้อยละ 0.6 เท่านั้น ? พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 117.8 จุด หรือร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีข้อสังเกตว่า ดัชนีราคาอาคารชุดในเขตปริมณฑล 2 จังหวัด มีการปรับตัวลดลงจากช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปี 2559 เล็กน้อย โดยลดจาก 122.6 และ 122.9 จุด หรือ ร้อยละ 0.7 และ 0.9 ตามลำดับ มาใกล้เคียงกับดัชนีราคาอาคารชุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2559