Loading

ดัชนีราคาห้องชุด ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559

วันที่ : 10 มกราคม 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดรายไตรมาส โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานในการจัดทำดัชนีราคาฯ การสำรวจเพื่อจัดทำดัชนีราคาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึ่งได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากโครงการห้องชุดสร้างใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ณ วันที่ทำการสำรวจราคา และเป็นโครงการที่มีหน่วยเหลือขายมากกว่า 6 หน่วยขึ้นไป(ไม่นับรวมบ้านมือสอง) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่างโดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนี เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว ได้แก่ ส่วนลดเงินสด รายการของแถม ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และส่วนลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคาในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.1 จุด หรือมีอัตราปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 117.6 จุด เมื่อพิจารณาโดยจำแนกในแต่ละช่วงระดับราคา ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) พบว่า • ห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.1 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.6 จุด • ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.7 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 120.7 จุด • ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.5 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด • ห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.3 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.8 จุด