Loading

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี 2556

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2556
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของ ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี 2556 มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจำนวน 166 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 30 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ 136 บริษัท ในการคำนวณดัชนีรวมจะให้นำ้ หนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียน 50:50 เท่ากัน ดัชนีความเชื่อมนั่ ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมีค่ากลางของดัชนีเท่ากับ 50 ดังนัน้ หาก ค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลาง มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็ นภาวะที่ดี และหากดัชนีมีค่าสูงกว่าเดิม มีนัยว่า ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ดีขึน้ จากเดิม ในทางตรงข้าม หากค่าดัชนีต่ำกว่าค่ากลาง มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ไม่ดี และหากดัชนีมี ค่าต่ำกว่าเดิม มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่แย่ลงจากเดิม
abortion pill prescription link where to buy abortion pill
abortion pills online pill for abortion online
cheaters caught read click
I cheated on my girlfriend why do women cheat will my husband cheat
open married men having affairs wife who cheated
married affairs sites infidelity how to cheat husband
read here how many guys cheat cheat wife
how to tell if wife has cheated women who cheat with married men website
dating for married men catch a cheater i dreamed my husband cheated on me
women that cheat link website
meet and cheat married men cheat when your husband cheats
online how married men cheat unfaithful husband
most women cheat married woman looking to cheat open
how many women cheat on husbands women cheat on their husbands why husband cheat
why wives cheat on husbands cheats women affairs
i need to buy the abortion pill read read
why do guys cheat read website
how to contract hiv astrobix.com information on hiv