Loading

รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส 4 ปี 2562

วันที่ : 2 มีนาคม 2563
           ไตรมาส 4 ปี 2562 และทั้งปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวลดลงทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ห้องชุด โดย 5 จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ซึ่ง 5 จังหวัดนี้ มีสัดส่วนมูลค่าการโอนมากถึงร้อยละ 97.2 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าวทั้งหมดในปี 2562 และมีสัดส่วนร้อยละ 16.0 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศในปี 2562 ซึ่งมีมูลค่า 317,018 ล้านบาท
           ชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศมากที่สุดในปี 2562 โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.4 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าวทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งมีมูลค่า 52,070 ล้านบาท รองลงมาเป็น รัสเซีย มีสัดส่วนร้อยละ 4.6 สหราชอาณาจักร ร้อยละ 3.1 ญี่ปุ่น ร้อยละ 3.0 และฝรั่งเศส ร้อยละ 2.9
อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่