Loading

รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส 1 ปี 2567

วันที่ : 14 มิถุนายน 2567
          นโยบายในการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2565 ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และเมื่อรัฐบาลได้ออกมาตรการ “วีซ่าฟรีชั่วคราว” ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวคาซัคสถาน ที่เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาฟรีวีซ่าสำหรับพลเมืองชาวคาซัคสถานออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยได้มีข้อตกลงฟรีวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ส่งผลให้พลเมืองไทยและจีนสามารถเดินทางไปประเทศของกันและกันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพลเมืองจีนสามารถพำนักในประเทศไทยได้สูงสุด 30 วัน หากเข้าประเทศมากกว่าหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 180 วัน รวมระยะเวลาอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน อีกทั้งยังมีการเพิ่มฟรีวีซ่าให้กับประเทศอินเดียและไต้หวัน ที่เริ่มตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2566 จนถึง 10 พฤษภาคม 2567 และได้ขยายระยะเวลามาตรการฟรีวีซ่าจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอาจเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้ชาวต่างชาติมีความสนใจและเป็นการสร้างโอกาสในการซื้อห้องชุดของคนต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยพบว่า สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติในไตรมาส 1 ปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และสัดส่วนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 และ ร้อยละ 28.6 ในไตรมาส 1 ปี 2567 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 15.9 และร้อยละ 24.3 ในไตรมาส 1 ปี 2566 ตามลำดับ ...อ่านต่อฉบับเต็ม ... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่