Stay with REIC for Real Estate Sustainability 2
Loading

Stay with REIC for Real Estate Sustainability 2

วันที่ : 15 ธันวาคม 2563
Stay with REIC for Real Estate Sustainability 2
เสวนาเรื่อง "มุมมองการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย"โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และผู้ตรวจการธนาคาร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางวิธีการใช้ข้อมูลในรูปแบบ Visualization ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้