ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เชี่ยวชาญการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จัดงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุษรา โพวาทอง หัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน เเละมีการสัมมนาในหัวข้อ ผลการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุอายุทั่วประเทศ บรรยายโดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และ รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน 

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสถานประกอบการผู้สูงอายุดีเด่น ครั้งที่ 1 ปี 2566 มีผู้ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณทั้งหมด 12 แห่ง ประกอบการ งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 
กิจกรรม REIC อื่นๆ