ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี)

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2566 และเพื่อประเมินสถานการณ์ของตลาด ทั้งในส่วนของการลงทุนพัฒนาโครงการ และในด้านการให้บริการสินเชื่อของ ธอส.
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้จัดการประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค "Business Opportunity Forum" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุบลราชธานี  ในปี 2566 และเพื่อประเมินสถานการณ์ของตลาด ทั้งในส่วนของการลงทุนพัฒนาโครงการ และในด้านการให้บริการสินเชื่อของ ธอส.

โดย ดร.วิชัย  วิรัตกพันธ์  ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดอุบลราชธานีปี 2565 และแนวโน้มปี 2566  และได้รับเกียรติจาก คุณเมตตา เมืองเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท บ้านสาริน  จำกัด และคุณอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โลกัส อีแอนด์ซี จำกัด รองประธานหอการค้าจังหวัด ด้านการค้าการลงทุน ร่วมนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณดวงหทัย ภักดี ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคุณวัชระ วัชระพงษ์ ผู้จัดการเขตอุบลราชธานี ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถามด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. และบริการต่างๆ ซึ่งทาง ธอส.จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ซื้อบ้าน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบล