จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บุคลากรศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565
Loading

จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บุคลากรศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565

วันที่ : 1 ตุลาคม 2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวเปิดงาน เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม ดังนี้
1.เปิดแนวคิดสร้างทัศนคติในการคิด เปิดมุมมอง New Normal
2.วิเคราะห์สไตล์ทางสังคม เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
3.การสื่อสารความสำเร็จด้วยการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
4.มหัศจรรย์แห่งการขอบคุณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข