Group Interview "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี63 เเละเเนวโน้มปี64"
Loading

Group Interview "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี63 เเละเเนวโน้มปี64"

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัด Group Interview เเก่ สื่อมวลชน โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย เรื่อง "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี63 เเละเเนวโน้มปี64"
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัด Group Interview เเก่ สื่อมวลชน โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย  เรื่อง "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี63 เเละเเนวโน้มปี64"

 

- สถานการณ์การเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

- ภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และแนวโน้มปี 2564 หลังจากได้รับ
  การกระตุ้นจากมาตรการรัฐ

- ความเคลื่อนไหวด้านการโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติปี 2563

- ประเมินสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564   ณ โรงเเรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564