มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
Loading

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ

วันที่ : 4 มิถุนายน 2567
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 มาตรการทางภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองช่วงโลว์ซีซัน (1 พ.ค.-30 พ.ย. 67)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 มาตรการทางภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองช่วงโลว์ซีซัน (1 พ.ค.-30 พ.ย. 67)

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
  1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ (สำหรับนิติบุคคล)
  2. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ (สำหรับบุคคลธรรมดา)
  3. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ

ข้อเท็จจริงและสาระสำคัญของมาตรการและร่างกฎหมายในเรื่องนี้
กค. เสนอว่า
  1. ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวไทยกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ในปี 2566 มีจำนวนประมาณ 28 ล้านคน เมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2562 (ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19) มีจำนวนประมาณ 39 ล้านคน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงอีกหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประสบปัญหา และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ตลอดจนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งทำให้อาจส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
  2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์ COVID-19 และปัญหาเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม จึงเห็นควรเสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกำหนดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการท่องเที่ยวและการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรองและในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นภายในประเทศ ในช่วง Low Season ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ (สำหรับนิติบุคคล) และ 2) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ (สำหรับบุคคลธรรมดา) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้...
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่