คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ และระเบียบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย รวมถึงการออกวีซ่าระยะยาว (long-term resident visa : LTR Visa) รวม 4 ฉบับ
Loading

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ และระเบียบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย รวมถึงการออกวีซ่าระยะยาว (long-term resident visa : LTR Visa) รวม 4 ฉบับ

วันที่ : 2 มิถุนายน 2565
2 มิถุนายน 2565 : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

11 สิงหาคม 2565 : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. ๒ /๒๕๖๕ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

11 สิงหาคม 2565 : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. ๓ /๒๕๖๕ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ (ยังใม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

31 สิงหาคม 2565 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ (ยังใม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

Infographic วีซ่าประเภทใหม่ “Long – Term Resident Visa: LTR Visa”
Download Infographic