สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

วันที่ : 6 ธันวาคม 2562
             ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้สำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย (แต่ละโครงการมีหน่วยเหลือขายมากกว่า 6 หน่วย) รวมโครงการของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) แต่ไม่รวมบ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่จังหวัดหลักภูมิภาค 20 จังหวัด ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ ได้ทำการสำรวจเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 รอบ ได้แก่ รอบครึ่งปีแรก และรอบครึ่งปีหลัง โดยข้อมูลล่าสุดในช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
                       1. สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดหลักในภูมิภาค
                          1.1 หน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี 2561 (ธันวาคม 2561)
             ในจังหวัดหลักภูมิภาค 20 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออก มี 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ภาคใต้ มี 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ภาคเหนือ มี 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และมหาสารคาม  ภาคกลาง มี 2 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  ภาคตะวันตก มี 2 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ณ สิ้นครึ่งหลังปี 2561 นับเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยต่อโครงการ พบว่า มีที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสมจำนวน 117,101 หน่วย มูลค่า 396,671 ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร 86,326 หน่วย มูลค่า 280,042 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 30,775 หน่วย มูลค่า 116,629 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจำนวนหน่วยเหลือขายในตะวันออก 3 จังหวัดมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 50.3 รองลงมาภาคใต้ 4 จังหวัด ร้อยละ 13.1 ภาคเหนือ 4 จังหวัด มีสัดส่วนร้อยละ 12.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ร้อยละ 11.6 ภาคกลาง 2 จังหวัดร้อยละ 7.3 ส่วนในภาคตะวันตก 2 จังหวัดมีหน่วยเหลือขายเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดร้อยละ 5.3 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด (ดูแผนภูมิที่ 1).........
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่