Loading

ตารางเผยแพร่

รายการข้อมูล
ความถี่
ข้อมูลเผยแพร่
กำหนดการเผยแพร่
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
โทรศัพท์
ที่อยู่อาศัย
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand)
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ก.พ. 62 12 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) เดือน ม.ค. 62 1 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
สินเชื่อธุรกิจอาคารอพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอาคารที่อยู่อาศัยรวมอื่นๆ เพื่อเช่า (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ดัชนีความคาดหวังด้านยอดขายในอีก 6 เดือนข้างหน้าของผู้ประกอบการ ไตรมาส Q1/62 5 เม.ย. 62 กัญภร 02-202-1518
ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี H2/61 30 เม.ย. 62 ฌานยุตต์ 0-2202-1760
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply)
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ) เดือน ม.ค. 62 15 มี.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ที่อยู่อาศัยแนวราบ (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)) เดือน ม.ค. 62 30 เม.ย. 62 มณีรัตน์ 0-2202-1761
ที่อยู่อาศัยแนวสูง (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)) เดือน ม.ค. 62 30 เม.ย. 62 มณีรัตน์ 0-2202-1761
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ก.พ. 62 20 มี.ค. 62 พชรพล 0-2202-2184
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค) เดือน ก.พ. 62 20 มี.ค. 62 พชรพล 0-2202-2184
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ม.ค. 62 15 มี.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ (กคช) ไตรมาส Q1/62 30 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) ไตรมาส Q1/62 5 เม.ย. 62 กัญภร 0-2202-1518
ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี H2/61 30 เม.ย. 62 ฌานยุตต์ 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค) ครึ่งปี H2/61 30 เม.ย. 62 ฌานยุตต์ 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี H2/61 30 เม.ย. 62 ฌานยุตต์ 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักของภูมิภาค) ครึ่งปี H2/61 30 เม.ย. 62 ฌานยุตต์ 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี H2/61 30 เม.ย. 62 ฌานยุตต์ 0-2202-1760
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักของภูมิภาค) ครึ่งปี H2/61 30 เม.ย. 62 ฌานยุตต์ 0-2202-1760
เครื่องชี้ด้านราคา
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย          
บ้านจัดสรร (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส Q1/62 5 เม.ย. 62 กัญภร 0-2202-1578
บ้านเดี่ยว (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส Q1/62 5 เม.ย. 62 กัญภร 0-2202-1578
ทาวน์เฮ้าส์ (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส Q1/62 5 เม.ย. 62 กัญภร 0-2202-1578
อาคารชุด (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ไตรมาส Q1/62 5 เม.ย. 62 กัญภร 0-2202-1578
ดัชนีราคาที่ดินเปล่า ไตรมาส Q1/62 24 เม.ย. 62 นงลักษณ์ 0-2202-1578
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
อาคารสำนักงาน
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน เดือน ม.ค. 62 30 เม.ย. 62 มณีรัตน์ 0-2202-1761
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ก.พ. 62 12 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) เดือน ม.ค. 62 1 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอาคารสำนักงานคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ เดือน ม.ค. 62 30 เม.ย. 62 มณีรัตน์ 0-2202-1761
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ก.พ. 62 12 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) เดือน ม.ค. 62 1 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
โรงแรม-รีสอร์ท
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม เดือน ม.ค. 62 30 เม.ย. 62 มณีรัตน์ 0-2202-1761
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน ก.พ. 62 12 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ) เดือน ม.ค. 62 1 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท โดย กรมการท่องเที่ยว ไตรมาส Q4/61 10 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงแรมคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
อุตสาหกรรม
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน เดือน ม.ค. 62 30 เม.ย. 62 มณีรัตน์ 0-2202-1761
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน ก.พ. 62 12 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) เดือน ม.ค. 62 1 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ไตรมาส Q3/61 28 ธ.ค. 61 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงงานคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สนามกอล์ฟ
รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ เดือน มี.ค. 62 19 เม.ย. 62 มณีรัตน์ 0-2202-1761
ข้อมูลสนามกอล์ฟ ไตรมาส Q1/62 30 เม.ย. 62 มณีรัตน์ 0-2202-1761
สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาสนามกอล์ฟคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ที่ดินเปล่า
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน ก.พ. 62 12 เม.ย. 62 สุภาพร 0-2202-2184
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ) เดือน ก.ย. 61 28 ธ.ค. 61 สุภาพร 0-2202-2184
สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเปล่าคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2551-2554 - Q2/59 24 ส.ค. 59 - -
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558 - Q2/59 24 ส.ค. 59 - -
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562 - - - - -
ข้อมูลอื่น ๆ
ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง เดือน พ.ย. 61 20 ธ.ค. 61 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ เดือน ต.ค. 61 28 ธ.ค. 61 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา เดือน พ.ย. 61 20 ธ.ค. 61 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) ไตรมาส Q1/62 5 เม.ย. 62 กัญภร 0-2202-1518
หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-ตัวแทนหรือนายหน้า ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-เตรียมสถานที่ก่อสร้าง ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-รับเหมาก่อสร้าง ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค. 62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-วิศวกรรมโยธา ไตรมาส Q1/62 17 พ.ค.62 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
สัดส่วนการเก็งกำไรอาคารชุด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 7 พ.ย. 61 สุคนธ์ทิพย์ 0-2202-1766
ประชากรและครัวเรือน ปี ปี 61 10 เม.ย. 62 ธิดารัตน์ 0-2645-9672

หมายเหตุ :

อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 5 มีนาคม 2562